Fagsymposium om biologisk mangfold og bærekraft

Hovedtaler Charles Godfray. Foto: Oxford Martin School.

Det Norske Videnskaps-Akademi, Forskningsrådet og Norges Tekniske Vitenskapsakademi inviterer til fagsymposium tirsdag 26. mars med tema «Utnytter vi økosystemressursene i Norge i balanse med det biologiske mangfoldet?

Forskning viser at det biologiske mangfoldet spiller avgjørende roller for helsen vår, for global mat- og vannsikkerhet og for vår evne til å redusere og tilpasse oss klimaendringene. Vi har i løpet av de siste 50 år sett en dramatisk reduksjon i populasjoner av flere dyre og plantearter. Samtidig blir vi stadig flere som skal dele de samme ressursene. Hvordan balanserer produksjonen av økosystemtjenester og bruk av landarealer i vårt eget land, kravene som følger av en bærekraftig forvaltning av det biologiske mangfoldet?

Dette spørsmålet tar symposiet opp sett fra fiskeri og havbruk, olje- og gassutvinningen, landbruk og skogbruk, og i lys av utviklingen i bosetningsmønster, samferdsel og annen infrastruktur. Er lovgivningen hensiktsmessig på området?

Etter foredragene blir det paneldiskusjon med tema «er det sammenheng mellom kunnskap og politikkutøvelse i biodiversitetsspørsmålet?»