Grøntsatsning må komme øko-produsentene til gode

Mangold med jordekke av gras. Foto: Marit Grinaker Wright

Satsning på grøntsektoren er et konkret resultat av året jordbruksoppgjør. Dette skal bidra til å øke andelen norsk-produsert frukt og grønt i Norge. Økologisk Norge er opptatt av at satsningen kommer økologiske produsenter til gode.

Frukt- og grøntsektoren er i vekst og utgjør om lag 12 prosent av verdiskapingen i landbruket. Sektoren har et stort innovasjonspotensial og forbrukertrender tyder på et økende markedspotensial, heter det i kapittel 4 Innovasjon og vekst i grøntsektoren i årets Jordbruksavtale.

I tillegg bør vi spise mer frukt og grønt i årene som kommer ut ifra miljø-, klima- og helsehensyn, mener Økologisk Norge.

Småskalasatsing

En av satsningene som ble vedtatt over jordbruksavtalen er øremerking av 9 millioner av investerings- og bedriftsutviklingsordningen (IBU) til produsenter som ønsker å etablere småskalaproduksjon av grønnsaker, frukt og bær. «Det kan gis tilskudd til kostnader knyttet til etablering av dyrkingsfelt, utvikling og betjening av lokale markeder, bygging av kjøle- og lagerkapasitet, samt tilegning av kompetanse. Utvikling av bærekraftig emballasje kan også omfattes av ordningen», står det i jordbruksavtalen.

Økologisk Norge oppfordrer medlemmer og andre til å komme med innspill til kriterier for ordningen.

– Økologisk Norge er positive til styrking av tiltak som bidrar til å øke andelen norsk-produsert økologisk frukt og grønt. Dette er et flott og viktig tiltak, men 9 millioner er lite. Gjennom prosjektene Landbrukets Økoløft og andelslandbruk bidrar vi allerede til å rekruttere nye produsenter, også gjennom frukt- og grøntsektoren. Imidlertid er det viktig med slike ordninger som kan hjelpe til med investeringer, spesielt i oppstartsfasen, sier Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge.

Arealet for økologiske grønnsaker økte med 5,3 prosent fra 2017 til 2018, ifølge tall fra Landbruksdirektoratets årlige rapport. Omsetningen av økologiske grønnsaker i dagligvarehandelen økte med 0,5 prosent i samme periode, mens det var noe nedgang for økologisk frukt og bær. Generelt økte omsetningen av økologiske varer i dagligvarehandelen med 8 prosent fra 2017 til 2018. Det er imidlertid nær umulig å vise reell etterspørsel når enkelte varer ikke finnes i butikk. Det er derfor grunn til å tro at disse tallene er kunstig lave. Også med tanke på vekst i omsetning gjennom direkte omsetningskanaler som andelslandbruk og REKO-ringer.

Ønsker innspill

Kriteriene for potten på 9 millioner til småskala produsenter av grønt og frukt skal ferdigstilles innen januar 2020, og skal lanseres på Landbrukets Økologikongress 2020 på X meeting point på Hellerudsletta, 21.-22. januar 2020.

– Hvordan kriteriene for potten utformes er elementært. Jordfruktbarhet er ekstra viktig på små arealer; her er vekstskifte, sortsmangfold og andre jordforbedrende tiltak sentrale. Markedshagemodellen er i vinden, og andelslandbruk og gårder som selger via REKO-ring eller Bondens marked er ofte lagt opp etter denne modellen, sier Solberg.

Det blir viktig å avklare en definisjon av småskala – hva skal kravene til arealstørrelse være? Skal det være differensiering etter produksjon? Bør det være et tak for hvor mye hver produsent kan få?

Økologisk Norge oppfordrer medlemmer og andre til å komme med innspill til kriterier for ordningen. Innspill kan sendes til borre@okologisknorge.no innen utgangen av september 2019. Innspillene blir tatt med videre til faglagene.

Kilde: Økologisk Norge – en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme økologisk mat og landbruk.