Innsatsen mot antibiotikaresistens har effekt

Ingen norske svinebesetninger testet positivt for antibiotikaresistente MRSA-bakterier i 2018. Illustrasjonsfoto.

Ingen norske svinebesetninger testet positivt for antibiotikaresistente MRSA-bakterier i 2018. Det viser Mattilsynet sitt overvåkningsprogram for antibiotikaresistens (MRSA) hos svin i Norge.

– Norge arbeider målbevisst og systematisk med å redusere bruk av antibiotika. Et godt samarbeid mellom dyktige bønder, veterinærer, næringen og myndighetene gir resultater. Vi er blant landene som bruker minst antibiotika til dyr, og regjeringen har satt flere mål for å fortsette å få bruken ytterligere ned, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

De siste fem årene har Mattilsynet tatt prøver i svinebesetninger for å kontrollere om grisene har antibiotikaresistente bakterier (MRSA). Det er Mattilsynets inspektører som tar prøvene og Veterinærinstituttet som analyserer dem. Målet er å hindre at bakteriene etablerer seg i norske svinebesetninger.

Nytt regelverk for å hindre smitte

I 2018 kom det et nytt regelverk om smittebeskyttelse i svinebesetninger. Målet er å forhindre smitte fra mennesker til dyr. Regelverket sier at du skal bruke beskyttelsesutstyr dersom du har vært i en risikosituasjon. Risikosituasjoner kan være at du har besøkt dyrehold i utlandet, eller at du har vært i en besetning som har vært positiv. Derfor må man testes for MRSA ved en slik situasjon før man går inn i en besetning i Norge.

Behov for ambisøse nasjonale retninglinjer 

En ny rapport viser at det i flere europeiske land stadig blir vanskeligere å behandle bakterielle sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker med antibiotika. EU-kommisær for helse- og forbrukerpolitikk og næringsmiddelsikkerhet, Vytenis Andriukaitis, peker på at ambisiøse nasjonale retningslinjer bidrar til mindre bruk av antibiotika og en nedgang i antibiotikaresistens. Rapporten er levert av Det europeiske smittevernbyrået og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, og er basert på data fra europeiske land i 2017.

Norge har tatt en internasjonal lederrolle i kampen mot antibiotikaresistens. Norges resultater og kompetanse på feltet har ført til at Europa og EU ser til Norge. Siden 2016 har Norge hatt en nasjonal ekspert i Europakommisjonen som spiller en sentral rolle i kommisjonens omfattende arbeid mot resistens.

Viktig for folkehelsen

MRSA er en dyresykdom som smitter til mennesker. Hverken gris eller friske mennesker blir vanligvis syke av bakterien, men den kan være farlig for mennesker som allerede er syke. MRSA-bakterier i mat dør ved varmebehandling, og mat er ikke regnet som smittekilde mellom dyr og mennesker.