lørdag, august 15, 2020

Matsvinnet skal halveres

Norge har forpliktet seg til å følge opp FNs bærekraftsmål, herunder mål om at matsvinnet globalt skal halveres innen 2030. Foto: Colourbox
Nå skal matsvinnet ned! Skal man jobbe med forbedringer, må man måle både utgangspunktet og endringene. Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt ei arbeidsgruppe som skal jobbe for statistikk for matsvinn i jordbrukssektoren.

Arbeidsgruppa

Arbeidsgruppen skal ledes av Landbruksdirektoratet, og består av representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Miljødirektoratet og Statistisk Sentralbyrå. Arbeidet skal munne ut i en rapport til jordbruksoppgjøret 2019.

Landbruks- og matdepartementet oppnevner følgende personer til arbeidsgruppa: Elin Røsnes, Landbruksdirektoratet (leder) med varamedlem Sigurd-Lars Aspesletten, Elin Marie Stabbetorp, Norges Bondelag med varamedlem Per Harald Agerup, Olaf Godli, Norsk Bonde- og Småbrukarlag med varamedlem Elin Bergerud, Marianne Reime, Miljødirektoratet med varamedlem Monika Lathi og Manju Chaudhary, Statistisk Sentralbyrå med varamedlem Ole Rognstad.

Mandat for arbeidsgruppaArbeidsgruppens utgangspunkt er at det er behov for bedre statistikkgrunnlag i arbeidet med reduksjon av matsvinn i jordbrukssektoren. Et bedre statistikkgrunnlag vil gi mer informasjon om omfanget av matsvinn, årsaker til dette og dermed også hva som kan gjøres for å redusere matsvinnet. Det vil også gi grunnlag for å vurdere om innsatsen for å redusere matsvinnet har hatt effekt og bidratt til å redusere klimagassutslipp.

 

Arbeidsgruppens oppgaver:

  • gjøre vurderinger av avgrensinger for statistikkinnhenting innenfor ulike produktgrupper, både hva som vil falle utenfor definisjonen av matsvinn, og grensegangen mellom primærproduksjon og matindustri.
  • kartlegge hvilke statistikker som allerede leveres, eller som planlegges å bli levert, innenfor rammene av bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn.
  • skissere alternativer for organisering av datainnsamling og statistikkhåndtering som omfatter hele sektoren. Alternativene skal inneholde et konkret metodegrunnlag og arbeidsopplegg for innhenting av statistikk for matsvinn for et utvalg av produkter. De skal også inneholde hvem som tar ansvar for å lede arbeidet med statistikkutviklingen, en kostnadsvurdering og eventuelt hvordan dette skal finansieres.
  • anbefale valg av et av disse alternativene.
  • skissere en overordnet plan for det videre arbeidet med statistikkutvikling fram mot 2020, herunder vurdere hvorvidt det vil være hensiktsmessig å lage et pilotprosjekt for innhenting av statistikk, og eventuelt en beskrivelse av et slikt pilotprosjekt (jf kap 3.2 i rapporten Anbefalinger for statistikkutvikling på matsvinn i Norge. Arbeidsgruppen for statistikk under intensjonsavtalen for reduksjon av matsvinn (2016)).